Förtroendevalda i Kalix kommun

Nämnder (13 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Fritids- och kulturnämnden
Fritids-och kulturnämndens arbetsutskott
Jävsnämnd
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
Kommunstyrelsen utvecklingsutskott
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Valnämnden